انکار هولوکاست: عکس شماره ۴و۵و۶و٧

قیصر آلمان، همراه با مارشال هیندنبورگ و ژنرال لودندورف در مرکز فرماندهی در حال بررسی نقشه های نظامی هستند.

عکس شماره۴: قیصر آلمان، همراه با مارشال هیندنبورگ و ژنرال لودندورف در مرکز فرماندهی در حال بررسی نقشه های نظامی هستند.

 

یک عکس جعل شده است متفقین با تغییر نقشه ها،قصیر و فرماندهانش را در حال کار برای عملیات در روسیه و بالکان نشان می دهند. متفقین حتی چهره قصیرو فرماندهانش را هم اهریمنی جلوه داده اند.

عکس شماره۵: یک عکس جعل شده است متفقین با تغییر نقشه ها،قصیر و فرماندهانش را در حال کار برای عملیات در روسیه و بالکان نشان می دهند. متفقین حتی چهره قصیرو فرماندهانش را هم اهریمنی جلوه داده اند.

 

با این مضمون که آلمانی ها شهر ورشو (پایتخت لهستان ) را غارت کرده اند آورده شد در حالیکه عکس واقعی، عکس شماره٧ است.

عکس شماره۶: با این مضمون که آلمانی ها شهر ورشو (پایتخت لهستان ) را غارت کرده اند آورده شد در حالیکه عکس واقعی، عکس شماره٧ است.

 

برندگان یک مسابقه سوارکاری را نشان می د هد که در ٩ ژوئن ١٩١۴در یک روزنامه آلمانی آورده شد.

عکس شماره٧: برندگان یک مسابقه سوارکاری را نشان می د هد که در ٩ ژوئن ١٩١۴در یک روزنامه آلمانی آورده شد.

 

دریافت عکسها


اگر متفقین یک بار در جنگ جهانی اول عکس های جعل شده را تحت عنوان حقیقت انتشاردادند، مسلما می توانستند درباره هولوکاست نیز چنین کاری انجام دهند.

/ 1 نظر / 79 بازدید