# یهودیان

قسمت ۶۰: آیا یهودیان نمی توانستند در ارتش آلمان خدمت کنند؟

بخش ٩: یهودیان در ارتش آلمان نازی آیا یهودیان نمی توانستند در ارتش آلمان خدمت کنند؟    یهودیان برای خدمت در ارتش آلمان ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 19 بازدید

قسمت ٢٨: برای شناسایی، یهودیان در سال ١٩۴١ ناچار به بهره گیری از چه بودند؟

بخش ٣: یهودیان در رایش سوم قسمت ٢٨: برای شناسایی، یهودیان در سال ١٩۴١ ناچار به بهره گیری از چه بودند؟   آنها ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 14 بازدید

قسمت ٢۴: ناسیونال سوسیالیست ها برای یهودیان چه برنامه ای داشتند؟

بخش ٣: یهودیان در رایش سوم قسمت ٢۴: ناسیونال سوسیالیست ها برای یهودیان چه برنامه ای داشتند؟   نازی ها قصد داشتند یهودیان ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 16 بازدید

قسمت ١۴: آیا تبعیض در برابر یهودیان در آلمان نازی با انگیزه مسائل نژادی بود؟

بخش ٣: یهودیان در رایش سوم قسمت ١۴: آیا تبعیض در برابر یهودیان در آلمان نازی با انگیزه مسائل نژادی بود؟   خیر  ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 12 بازدید