انکار هولوکاست: عکس شماره ١۰و١١

ساکنان اردوگاه داخائو آزاد شده اند. اگر این همه شخص در یک اردوگاه آزاد شده اند، پس چه کسی کشته شده است؟

عکس شماره١۰: ساکنان اردوگاه داخائو آزاد شده اند. اگر این همه شخص در یک اردوگاه آزاد شده اند، پس چه کسی کشته شده است؟

 

ساکنان آزاد شده یک اردوگاه: این کودک هم کفش نو وسالم و هم ژاکت نو و تمییز دارد! نوع کفش زن نیز به نوبه خود در چنین اردگاهی جالب است!

عکس١١: ساکنان آزاد شده یک اردوگاه: این کودک هم کفش نو وسالم و هم ژاکت نو و تمییز دارد! نوع کفش زن نیز به نوبه خود در چنین اردگاهی جالب است!

/ 0 نظر / 103 بازدید