انکار هولوکاست: عکس شماره ٢٣

یکی از رسوا ترین عکس های هولوکاست است. درباره آن دو نفر که ازدرخت آویزان شده اند، هیچ طنابی دور دستان آنها دیده نمی شود! و مشخص نیست چگونه از درخت آویزان هستند، و به علاوه، ساختمان بدن این دو نفرکاملا غیر طبیعی است که جعلی بودن این عکس را اثبات می کند.

عکس شماره ٢٣: یکی از رسوا ترین عکس های هولوکاست است. درباره آن دو نفر که از درخت آویزان شده اند، هیچ طنابی دور دستان آنها دیده نمی شود! و مشخص نیست چگونه از درخت آویزان هستند، و به علاوه، ساختمان بدن این دو نفرکاملا غیر طبیعی است که جعلی بودن این عکس را اثبات می کند.

/ 1 نظر / 29 بازدید

عکس شماره 23 دقیقا جعلی است