انکار هولوکاست: عکس شماره ١۶و١٧

این عکس به عنوان یک مدرک برای جنایات نازی ها به کار می رود. در واقع، دو مرد مسلح یونیفورم های شوروی پوشیده اند و دیگران به افراد NKVD (پلیس مخفی سیاسی شوروی) شباهت دارند.

عکس١۶: این عکس به عنوان یک مدرک برای جنایات نازی ها به کار می رود. در واقع، دو مرد مسلح یونیفورم های شوروی پوشیده اند و دیگران به افراد NKVD (پلیس مخفی سیاسی شوروی) شباهت دارند.

موزه ید و شم این عکس را یک مدرک جنایات نازی ها می نامد، در حقیقت، این ها سربازان شوروی، در یونیفورم شوروی می باشند.

عکس١٧: موزه ید و شم این عکس را یک مدرک جنایات نازی ها می نامد، در حقیقت، این ها سربازان شوروی، در یونیفورم شوروی می باشند.

/ 0 نظر / 265 بازدید