انکار هولوکاست: عکس شماره ٨و٩

کودکان را در یک اردوگاه آلمانی میبینیم. این بسیار شگفت است! زیرا یهودیان گفته اند که کودکان بیدرنگ بدست نازی ها کشته می شدند! این عکس، همه این گفته ها را رسوا می کند.

عکس شماره٨: کودکان را در یک اردوگاه آلمانی میبینیم. این بسیار شگفت است! زیرا یهودیان گفته اند که کودکان بیدرنگ بدست نازی ها کشته می شدند! این عکس، همه این گفته ها را رسوا می کند.

 

ساکنان اردوگاه داخائو را نشان می دهد که آزاد شدند. همه تندرست بوده و به خوبی تغذیه شده اند! نشانی ازلاغری و بدبختی که متفقین و یهودیان مدام به آن اشاره می کنند دیده نمیشود!

عکس شماره٩: ساکنان اردوگاه داخائو را نشان می دهد که آزاد شدند. همه تندرست بوده و به خوبی تغذیه شده اند! نشانی ازلاغری و بدبختی که متفقین و یهودیان مدام به آن اشاره می کنند دیده نمیشود!

 

دریافت تصاویر

/ 0 نظر / 84 بازدید