قسمت ٣١: آیا یهودیان به انگیزه هویت نژادی در اردوگاه های تمرکز گردآوری شدند؟

بخش ۴: توقیف یهودیان

آیا یهودیان به انگیزه هویت نژادی یا مذهبی شان بازداشت شده و در اردوگاه های تمرکز گردآوری شدند؟

 

خیر، از آنجایی که کمونیسم یک اندیشه یهودی بود و همبستگی شوروی نیز به عنوان یک همبستگی تحت مهار یهودیان نگریسته می شد، با آغاز جنگ میان آلمان و همبستگی شوروی، نازی ها به یهودیان به نام دشمنان نهفته ای می نگریستند که امکان داشت به دلیل گرایش به همبستگی شوروی به خرابکاری بر ضد کوشش جنگی آلمان بپردازند. برآیند اینکه شمار فراوانی از یهودیان بازداشت شدند. از آنجایی که آلمان دچار کمبود کارگر بود، از این یهودیان به نام نیروی کار بهره گیری میشد. آمریکایی ها نیز پس از آغاز جنگ با ژاپن با شتاب اقدام به گردآوری آمریکاییهای ژاپنی تبار کرده و آنها را در اردوگاه هایی به سبک اردوگاه های تمرکز آلمانی گردآوری کردند، زیرا آمریکایی ها نیز به شهروندان ژاپنی تبار خود به عنوان دشمنان نهفته می نگریستند. البته آمریکایی ها شهروندان ژاپنی تبار خودرا خیلی تند بازداشت کردند، ولی بازداشت کردن یهودیان بدست نازی ها بسیار کندو آهسته بود.

 

فهرست مطالب تارنگار پژوهشی و تحقیقاتی هولوکاست

 

/ 0 نظر / 15 بازدید