انکار هولوکاست: عکس شماره ١٢و١٣و١۴

بدست مطبوعات بریتانیایی با شرح جنایات نازی ها در لهستان منتشر شد. در حقیقت، این عکس ها، گورهای اقلیت آلمانی در لهستان را نشان می دهد که در آغاز سپتامبر ١٩٣٩ بدست ارتش و مردم لهستان قتل عام شدند. تنها با ورود سربازان ارتش آلمان نازی بود که باقی مانده اقلیت آلمانی نجات یافت.

عکس شماره١٢: بدست مطبوعات بریتانیایی با شرح جنایات نازی ها در لهستان منتشر شد. در حقیقت، این عکس ها، گورهای اقلیت آلمانی در لهستان را نشان می دهد که در آغاز سپتامبر ١٩٣٩ بدست ارتش و مردم لهستان قتل عام شدند. تنها با ورود سربازان ارتش آلمان نازی بود که باقی مانده اقلیت آلمانی نجات یافت.

گورهای اقلیت آلمانی در لهستان که در آغاز سپتامبر ١٩٣٩ بدست ارتش و مردم لهستان قتل عام شدند.

عکس١٣: گورهای اقلیت آلمانی در لهستان که در آغاز سپتامبر ١٩٣٩ بدست ارتش و مردم لهستان قتل عام شدند.

این عکس بارها بدست متفقین و یهودیان منتشر شد. با این اشاره که این عکس از یک کنیسه یهودی بود که بدست نازی ها در سال ١٩٣٨ سوزانده شد. ولی به راستی، این ساختمان طی بمباران متفقین در سال ١٩۴٣ بود که به آتش کشیده شد.

عکس شماره١۴: این عکس بارها بدست متفقین و یهودیان منتشر شد. با این اشاره که این عکس از یک کنیسه یهودی بود که بدست نازی ها در سال ١٩٣٨ سوزانده شد. ولی به راستی، این ساختمان طی بمباران متفقین در سال ١٩۴٣ بود که به آتش کشیده شد.

دریافت تصاویر

 

اگر هولوکاست یک رویداد واقعی است، پس چرا متفقین به جعل عکس ها پرداختند، و یا عکس هایی را که به هولوکاست مربوط نیستند، به دروغ، عکس های مربوط به هولوکاست نامیدند؟ ما نتیجه میگیریم که هولوکاست دروغ است، زیرا اگر حقیقت داشت، پس چه دلیلی داشت که متفقین به جعل عکس بپردازند؟

/ 0 نظر / 113 بازدید